Privacy Reglement

Inleiding
Puur Stem vindt het belangrijk dat de privacy van haar cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe Puur Stem omgaat met uw persoonsgegevens (waaronder soms ook medische gegevens).

Artikel 1 Definities
In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: Gegevens de gegevens die betrekking hebben op een persoon
Praktijk Puur Stem (stemlogopedie en coaching), verwerkingsverantwoordelijke
Client een client van de praktijk
Verwerking een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of
geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures,
zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken
of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of
combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2
Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2 Toepasselijkheid
Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op clientenzorg.

Artikel 3 Doelen
De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:
(i) het verlenen van logopedische zorg;
(ii) het declareren van verleende logopedische zorg bij de patient of zorgverzekeraar;
(iii) ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
(iv) wetenschappelijk onderzoek.
(v) Het verlenen van coaching-sessies / trainingen / scholing
Artikel 4 De gegevensverwerking
1. Inzake logopedische zorg: Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de
behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend stemlogopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken
van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar
mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot
individuele personen.
3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patient worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk
gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele
personen.
4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
6. Inzake Coaching of het geven van een training: Puur Stem verzamelt uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen via telefoon of mail. Ook kan het zijn dat u heeft
aangegeven de nieuwsbrief, informatie of een training/ coaching te willen ontvangen. Wanneer u diensten afneemt bij Puur Stem, gebruikt Puur Stem uw persoonsgegevens om u een factuur te sturen. Afhankelijk van uw hulpvraag kan het zijn dat Puur Stem geluidsopnames of filmopnames van
u maakt. Dit beeldmateriaal/geluidsmateriaal wordt gebruikt om samen te bekijken/beluisteren en om u te coachen.

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens
De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:
– naam
– adres/contactgegevens
– geboortedatum
– BSN nummer
– medische gegevens (alleen bij verlening logopedische zorg)
– naam huisarts/andere zorgverleners/ verwijzer
– gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger
– verzekeringsgegevens
Artikel 6 Rechten
1. Als cli nt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend logopedist, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
2. U heeft als (logopedische) cli nt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
3. U heeft als cli nt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patient, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te
gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
5. U kunt als cli nt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
– Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk
vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
– Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de
minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
– Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten
uitoefenen;
– Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de
wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.
Artikel 7 Bewaartermijn
1. Het dossier met logopedische behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt
dat de gegevens langer worden bewaard.
2. Voor dossiers met logopedische behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel. Puur Stem bewaart uw coachings- of trainingsgegevens tot 10 jaar na
afronding van de werkzaamheden. Dit is een wettelijke verplichting in verband met de
boekhouding.
4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.
5. Als u het contactformulier op de website invult, of Puur Stem een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u stuurt bewaard zolang dat nodig is voor het behandelen/ beantwoorden daarvan.

Artikel 8 Geheimhouding
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een
geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:
– u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
– het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
– er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die
wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
– wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van
gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.
Artikel 9 Informatiebeveiliging
Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn
om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:
(a) het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;
(b) denk hierbij aan een NEN 7510 certificaat op het elektronisch pati ntendossier
(c) desktop- en laptopbeveiliging
Artikel 10 Functionaris gegevensbescherming
De praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming aangewezen aangezien dit niet van
toepassing is bij een eenmanszaak.

Artikel 11 Wijzigingen
De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website puurstem.nl informeren.

Artikel 12 Klachten
Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar per e-mail kheller@puurstem.nl. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij
Karen Heller, praktijkhouder. Adres; Zeldertsedreef 11 B, 3824 EJ Amersfoort, tel 033 – 463 43 09. Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met Karen Heller, eigenaar van Puur Stem.

Amersfoort, januari 2022