Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1, Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Karen Heller | Praktijk Puur Stem, ingeschreven in het
handelsregister onder kvk nummer 32154024, die deze algemene
voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die Puur Stem inschakelt
voor training, coaching, begeleidings- of faciliteer opdrachten voor individuen
dan wel groepen/teams. Indien afspraken gemaakt zijn met opdrachtgever (in
plaats van rechtstreeks met cli nt) is de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk
andere schriftelijke afspraken met Puur Stem zijn gemaakt, degene die
gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening
van Puur Stem.
3. Cli nt: degene die gebruik maakt van   n van de diensten die de
opdrachtnemer aanbiedt.
4. De opdrachtgever en de cli nt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde te zijn.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden
van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de
opdrachtnemer.
5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen
geen rechten worden ontleend.
7. Externe kosten: alle kosten gemaakt door Puur Stem; m.b.t. de vervulling van
de opdracht, bijvoorbeeld het inschakelen van derden, reis/ en verblijfskosten.
8. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes, opdrachten, behandelingen, coaching-sessies, trainingen en
werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Puur Stem.
9. Als   n of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende
bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
10. Puur Stem behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de
toekomst aan te passen of te wijzigen.
Artikel 2, Offertes en aanbiedingen
11. Offertes van de opdrachtnemer zijn uitsluitend gebaseerd op informatie die
door de opdrachtgever/cli nt is verstrekt.
12. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in
het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
13. Offertes/aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
14. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de
opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
15. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Puur Stem
uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever/cli nt
wordt geacht aan Puur Stem, conform de condities van de offerte, opdracht te
hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door
Puur Stem een aanvang is gemaakt.
Artikel 3, Totstandkoming en nakoming overeenkomst
16. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt
tot stand door aanbod en aanvaarding.
17. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door
de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een
digitaal door opdrachtnemer gestuurde uitnodiging of offerte. Daarmee wordt
deze digitale offerte of uitnodiging tevens de opdrachtbevestiging.
18. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen
overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de
feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.
19. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de
opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een
resultaatverplichting.
20. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten
werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren,
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
21. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de
uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip
alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden be indigd,
alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 4, Informatieverstrekking door de opdrachtgever
22. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en
gegevens die puur Stem nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te
voeren.
Artikel 5, Betaling
23. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op
een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is
overeengekomen. Indien de termijn is overeengekomen, dient betaling te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
24. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur,
dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De
opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In
dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlenging aan de
opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te be indigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar
eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlenging dan wel
be indiging van de overeenkomst, schriftelijk (digitaal) in kennis stellen.
25. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting
van de opdrachtgever niet op.
26. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor
rekening van de opdrachtgever.
27. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die
gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de
dienstverlenging van de opdrachtnemer.
Artikel 6, Annulering / be indiging van de overeenkomst
28. De opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een
coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van
een opdrachtgever of cli nt te weigeren, dan wel door de opdrachtgever
aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht
heeft op terugbetaling van de volledige door deze aan opdrachtnemer
betaalde bedrag.
29. Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een
coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is
de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de
coachsessie, workshop of training te voldoen.
30. Ingeval de opdrachtgever dan wel de cli nt, na aanvang van het coachtraject
of training de deelname tussentijds be indigt of daaraan anderszins niet
deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij
de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van de
opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
31. Een individuele logopedie- of coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang
kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. De opdrachtnemer streeft ernaar
afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip.
Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen
prijs in rekening te brengen.
32. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang
en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever
tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde
verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze
aanmaning alsnog nakomt.
33. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige be indiging wordt overgegaan
door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Puur Stem
desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen
opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel
nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er
derhalve geen restitutie plaats.
34. Puur Stem mag van haar bevoegdheid tot voortijdige be indiging slechts
gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar
invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van
de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Puur Stem
houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar
werkzaamheden tot aan het moment van be indiging.
Artikel 7, Aansprakelijkheid en risico
35. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige
(directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever of cli nt is
ontstaan door en/of tijdens het gebruik van de door en of namens Puur Stem
geleverde diensten of als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare
tekortkoming of onrechtmatige daad. Puur Stem is nimmer aansprakelijk voor
de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Puur Stem
rust slechts een inspanningsverplichting.
Artikel 8, Overmacht
36. De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting
jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het
intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd
worden.
Artikel 9, Intellectueel eigendom en gebruikersrecht
37. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven
berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde
stukken en/of verstrekte stukken, zoals lesmaterialen, technieken, rapporten,
adviezen, instrumenten enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de
opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de
opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen
dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders
voortvloeit. Op alle door Puur Stem ontwikkelde documenten rust van
rechtswege het auteursrecht.
Artikel 10, Klachtenregeling
38. Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen
binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de
opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de
opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlenging.
Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichting.
Artikel 11, Slotbepaling
39. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden
vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een
nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
40. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het
Nederlands recht van toepassing.
41. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam,
rechtsvorm of eigenaar verandert.
42. Deze voorwaarden treden op 1 januari 2022 in werking.
Privacyreglement
43. Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de
opdrachtnemer een registratie bij van persoonlijke en administratieve
gegevens. Om opdrachtgevers en cli nten te garanderen dat hun privacy
wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan,
hanteert de opdrachtnemer een privacyreglement. Het privacyreglement is als
apart document op de website van Puur Stem te vinden.
Tot zover de algemene voorwaarden
Januari 2022   Puur Stem